Fusaroside, a unique glycolipid from Fusarium sp., an endophytic fungus isolated from Melia azedarach

Sheng-Xiang Yang, Hong-Peng Wang, Jin-Ming Gao, Qiang Zhang, Hartmut Laatsch, Yi Kuang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob06426f