6-Hydroxyindole-based borondipyrromethene: Synthesis and spectroscopic studies

Chunchang Zhao, Peng Feng, Jian Cao, Yulin Zhang, Xuzhe Wang, Yang Yang, Yanfen Zhang, Jinxin Zhang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob06200j