Construction of a functional [2]rotaxane with multilevel fluorescence responses

Yingjie Zhao, Yongjun Li, Siu-Wai Lai, Jien Yang, Chao Liu, Huibiao Liu, Chi-Ming Che, Yuliang Li
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob06151h