The influence of cyclodextrin modification on cellular uptake and transfection efficiency of polyplexes

Wenyu Li, Lina Chen, Zhixiong Huang, Xiaofei Wu, Yuanfeng Zhang, Qiaoling Hu, Youxiang Wang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob05886j