Synthesis of a [2]rotaxane operated in basic environment

Wenlong Yang, Yongjun Li, Jianhong Zhang, Yanwen Yu, Taifeng Liu, Huibiao Liu, Yuliang Li
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob05726j