Pyrrolidinyl-sulfamide derivatives as a new class of bifunctional organocatalysts for direct asymmetric Michael addition of cyclohexanone to nitroalkenes

Jia-Rong Chen, Liang Fu, You-Quan Zou, Ning-Jie Chang, Jian Rong, Wen-Jing Xiao
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob05442b