Altering intercomponent interactions in a photochromic multi-state [2]rotaxane

Hui Zhang, Xin-Xin Kou, Qiong Zhang, Da-Hui Qu, He Tian
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob05307h