Facile synthesis of spiroisoquinolines based on photocycloaddition of isoquinoline-1,3,4-trione with oxazoles

Chengmei Huang, Haitao Yu, Zhengrui Miao, Jie Zhou, Shuai Wang, Hoong-Kun Fun, Jianhua Xu, Yan Zhang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob05143a