Discovery of highly potent antifungal triazoles by structure-based lead fusion

Wenya Wang, Shengzheng Wang, Guoqiang Dong, Yang Liu, Zizhao Guo, Zhenyuan Miao, Jianzhong Yao, Wannian Zhang, Chunquan Sheng
  • MedChemComm, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1md00103e