Glass etching to bridge micro- and nanofluidics

Xiao-Na Yan, Jia-Dong Zhang, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen, Bi-Yi Xu
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1lc20741e