Simple and cheap microfluidic devices for the preparation of monodisperse emulsions

Nan-Nan Deng, Zhi-Jun Meng, Rui Xie, Xiao-Jie Ju, Chuan-Lin Mou, Wei Wang, Liang-Ying Chu
  • Lab on a Chip, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1lc20629j