Accumulating microparticles and direct-writing micropatterns using a continuous-wave laser-induced vapor bubble

Shuming Wang, Jingxiao Cao, Shining Zhu, Yajian Zheng, Hui Liu, Yi Wang, Cong Zhu
  • Lab on a Chip, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1lc20478e