On-demand preparation of quantum dot-encoded microparticles using a droplet microfluidic system

Xing-Hu Ji, Wei Cheng, Feng Guo, Wei Liu, Shi-Shang Guo, Zhi-Ke He, Xing-Zhong Zhao
  • Lab on a Chip, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1lc20150f