Enhancement of thermoelectric figure-of-merit by resonant states of aluminium doping in lead selenide

Qinyong Zhang, Hui Wang, Weishu Liu, Hengzhi Wang, Bo Yu, Qian Zhang, Zhiting Tian, George Ni, Sangyeop Lee, Keivan Esfarjani, Gang Chen, Zhifeng Ren
  • Energy & Environmental Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee02465e