Thermoelectric Bi 2 Te 3 -improved charge collection for high-performance dye-sensitized solar cells

Tao Chen, Guan Hong Guai, Cheng Gong, Weihua Hu, Jinxin Zhu, Hongbin Yang, Qingyu Yan, Chang Ming Li
  • Energy & Environmental Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee02385c