Porous LiMn2O4 nanorods with durable high-rate capability for rechargeable Li-ion batteries

Fangyi Cheng, Hongbo Wang, Zhiqiang Zhu, Yan Wang, Tianran Zhang, Zhanliang Tao, Jun Chen
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee01795k