Selective oxidation of sacrificial ethanol over TiO2-based photocatalysts during water splitting

Haiqiang Lu, Jianghong Zhao, Li Li, Liming Gong, Jianfeng Zheng, Lexi Zhang, Zhijian Wang, Jian Zhang, Zhenping Zhu
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee01476e