FeN nanoparticles confined in carbon nanotubes for CO hydrogenation

Zhiqiang Yang, Shujing Guo, Xiulian Pan, Junhu Wang, Xinhe Bao
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee01428e