Conjunction of fiber solar cells with groovy micro-reflectors as highly efficient energy harvesters

Yongping Fu, Zhibin Lv, Shaocong Hou, Hongwei Wu, Dang Wang, Chao Zhang, Zengze Chu, Xin Cai, Xing Fan, Zhong Lin Wang, Dechun Zou
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee01427g