Tantalum oxide nanomesh as self-standing one nanometre thick electrolyte

Xiaoxiong Xu, Kazunori Takada, Katsutoshi Fukuda, Tsuyoshi Ohnishi, Kosho Akatsuka, Minoru Osada, Bui Thi Hang, Kazuhiro Kumagai, Takashi Sekiguchi, Takayoshi Sasaki
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee01389k
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication