Recent advances in catalysts for direct methanol fuel cells

Xiao Zhao, Min Yin, Liang Ma, Liang Liang, Changpeng Liu, Jianhui Liao, Tianhong Lu, Wei Xing
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee01307f