Polypyrrole-iron-oxygen coordination complex as high performance lithium storage material

Ya Mao, Qingyu Kong, Bingkun Guo, Xiangpeng Fang, Xianwei Guo, Lian Shen, Michel Armand, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee01275d