Grafting silica species on anatase surface for visible light photocatalytic activity

Dongjiang Yang, Chuncheng Chen, Zhanfeng Zheng, Hongwei Liu, Eric R. Waclawik, Zhimin Yan, Yining Huang, Hongjie Zhang, Jincai Zhao, Huaiyong Zhu
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee01182k