Towards understanding the nanofluidic reverse electrodialysis system: well matched charge selectivity and ionic composition

Liuxuan Cao, Wei Guo, Wen Ma, Lin Wang, Fan Xia, Shutao Wang, Yugang Wang, Lei Jiang, Daoben Zhu
  • Energy & Environmental Science, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ee01088c