Synthesis and structure of QD-6: A novel aluminoborate constructed from unprecedented [B@Al 6 O 24 ] and polyborate clusters

Guo-Ming Wang, Jin-Hua Li, Pei Wang, Zeng-Xin Li, Ying-Xia Wang, Zhe-Ming Wang, Jian-Hua Lin
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11929j