New photoluminescence acylhydrazidate-coordinated complexes

Juan Jin, Fu-Quan Bai, Ming-Jun Jia, Yu Peng, Jie-Hui Yu, Ji-Qing Xu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11846c