Neutral cuprous complexes as ratiometric oxygen gas sensors

Xiaohui Liu, Wei Sun, Luyi Zou, Zhiyuan Xie, Xiao Li, Canzhong Lu, Lixiang Wang, Yanxiang Cheng
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11777g