Construction of graphdiyne nanowires with high-conductivity and mobility

Xuemin Qian, Zhiyuan Ning, Yuliang Li, Huibiao Liu, Canbin Ouyang, Qing Chen, Yongjun Li
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11641j