Strong red emission of pure Y2O3 nanoparticles from oxygen related defects

Hui Huang, Xuhui Sun, Suidong Wang, Yang Liu, Xiaorui Li, Jinglin Liu, Zhenhui Kang, Shuit-Tong Lee
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11553g