Novel hexagonal {VO} 6 -containing sandwich-type cluster accompanied by in situcarbon–carbon bond formation of organic cations

Zhangang Han, Qixia Zhang, Yuanzhe Gao, Jingjing Wu, Xueliang Zhai
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11527h