Using stannous ion as an excellent inorganic ECL coreactant for tris(2,2′-bipyridyl) ruthenium( ii )

Liyan Zheng, Binbin Wang, Yuwu Chi, Shiping Song, Chunhai Fan, Guonan Chen
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11415h