A novel dinuclear Schiff-base copper( ii ) complex modified electrode for ascorbic acid catalytic oxidation and determination

Zhijun Zhang, Xi Li, Chenggang Wang, Chaocan Zhang, Peng Liu, Tingting Fang, Yan Xiong, Wenjing Xu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11370d