Synthesis and optoelectronic properties of a carbazole-modified platinum( ii ) complex in polymer light-emitting devices

Jian Luo, Yu Liu, Danyan Shi, Yafei Wang, Zhiyong Zhang, Junting Yu, Gangtie Lei, Qing Chen, Jianmin Li, Xianping Deng, Weiguo Zhu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11346a