NaGe 3 P 3 : a new ternary germanium phosphide featuring an unusual [Ge 3 P 7 ] ring

Kai Feng, Wenlong Yin, Ran He, Zheshuai Lin, Shifeng Jin, Jiyong Yao, Peizhen Fu, Yicheng Wu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11345c