Zinc and cadmium 2-pyrazinephosphonates: Syntheses, structures and luminescent properties

Yun-Sheng Ma, Xiao-Yan Tang, Wen-Yu Yin, Bin Wu, Feng-Feng Xue, Rong-Xin Yuan, Soumyajit Roy
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11250c