A cationic iridium( iii ) complex showing aggregation-induced phosphorescent emission (AIPE) in the solid state: synthesis, characterization and properties

Guo-Gang Shan, Ling-Yu Zhang, Hai-Bin Li, Shuang Wang, Dong-Xia Zhu, Peng Li, Chun-Gang Wang, Zhong-Min Su, Yi Liao
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11215e