Cu2+-selective fluorescent chemosensor based on coumarin and its application in bioimaging

Liang Huang, Ju Cheng, Kefeng Xie, Pinxian Xi, Fengping Hou, Zhengpeng Li, Guoqiang Xie, Yanjun Shi, Hongyan Liu, Decheng Bai, Zhengzhi Zeng
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11123j