Removal of Pb(ii) ions from aqueous solutions on few-layered graphene oxide nanosheets

Guixia Zhao, Xuemei Ren, Xing Gao, Xiaoli Tan, Jiaxing Li, Changlun Chen, Yuying Huang, Xiangke Wang
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt11005e