Rattle-type hollow CaWO4:Tb3+@SiO2 nanocapsules as carriers for drug delivery

Xuefeng Zhai, Min Yu, Ziyong Cheng, Zhiyao Hou, Ping'an Ma, Dongmei Yang, Xiaojiao Kang, Yunlu Dai, Dong Wang, Jun Lin
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10996k