The influence of triplet energy levels of bridging ligands on energy transfer processes in Ir(iii)/Eu(iii) dyads

Weili Jiang, Bin Lou, Jianqiang Wang, Hongbin Lv, Zuqiang Bian, Chunhui Huang
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10968e