Synthesis and characterization of axial heterojunction inorganic–organic semiconductor nanowire arrays

Nan Chen, Xuemin Qian, Haowei Lin, Huibiao Liu, Yongjun Li, Yuliang Li
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10926j