Enhanced Raman scattering and photocatalytic activity of Ag/ZnO heterojunction nanocrystals

Chongqi Chen, Yuanhui Zheng, Yingying Zhan, Xingyi Lin, Qi Zheng, Kemei Wei
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10799b