Novel inorganic–organic hybrids constructed from multinuclear copper cluster and Keggin polyanions: from 1D wave-like chain to 2D network

Xiuli Wang, Yufei Wang, Guocheng Liu, Aixiang Tian, Juwen Zhang, Hongyan Lin
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10776c