Studies of the isomerization and photophysical properties of a novel 2,2′:6′,2′′-terpyridine-based ligand and its complexes

Dongmei Li, Qiong Zhang, Peng Wang, Jieying Wu, Yuhe Kan, Yupeng Tian, Hongping Zhou, Jiaxiang Yang, Xutang Tao, Minhua Jiang
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10752f