Fabrication of doxorubicin functionalized gold nanorod probes for combined cancer imaging and drug delivery

Tingting Wang, Xuli Zhang, Ying Pan, Xiumin Miao, Zhongmin Su, Chungang Wang, Xiaomeng Li
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10565e