A diabolo-shaped Dy9 cluster: synthesis, crystal structure and magnetic properties

Xuebin Xu, Lang Zhao, Gong-Feng Xu, Yun-Nan Guo, Jinkui Tang, Zhiliang Liu
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10450k