Syntheses and characterizations of heteroatom-containing open-framework aluminophosphates

Yanan Guo, Xiaowei Song, Jiyang Li, Yi Li, Yide Han, Jihong Yu, Ruren Xu
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10430f