Bis(diamino-diamido)-tetrathiafulvalene, a redox active sensor for proton, anions, and cations

Zheng Shi, Qiong-Hua Han, Xin-Yu Li, Ming-Yan Shao, Qin-Yu Zhu, Jie Dai
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10353a