Mn(C2O4)(H2O)0.25: an antiferromagnetic oxalato-based cage compound

Bin Zhang, Yan Zhang, Jinbiao Zhang, Xiang Hao, Daoben Zhu
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10346f