Reactivity of the 16e (p-cymene)Ru half-sandwich complex containing a chelating 1,2-dicarba-closo-dodecaborane-1,2-dithiolate ligand towards diynes

Zhi-Wei Xu, Lei Han, Cheng Ji, Rui Zhang, Xu-Jie Shen, Hong Yan
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10291e